Meerjarenbeleid

Drie landen, één taal, één beleid

De zin van de Taalunie

Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel) en Suriname, en op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun eigen identiteit en cultuur en biedt hun kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

Het Nederlands niet meer vanzelfsprekend

Door mondialisering en digitalisering is de positie van een middelgrote taal als het Nederlands niet meer vanzelfsprekend. Vooral de invloed van het Engels op de talige cultuur is groot. Daardoor bestaat het risico dat het Nederlands aan belang inboet in cruciale maatschappelijke domeinen als wetenschap, economie, innovatie en onderwijs. De taal wordt dan gereduceerd tot een communicatiemiddel in de privésfeer. Dat zou voor alle Nederlandstaligen en hun samenlevingen een groot verlies zijn.

De Taalunie: integraal taalbeleid

Om te zorgen dat het Nederlands een volwaardige taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt, is een integraal taalbeleid vereist. De overheid heeft daarin een belangrijke taak. De Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid hebben hun verantwoordelijkheid voor het Nederlands toevertrouwd aan de Nederlandse Taalunie. Eén grensoverschrijdende organisatie die het hele taalgebied verbindt.

De Taalunie heeft drie hoofdtaken:

  • Taalbeleid
    De Taalunie verbindt verschillende organisaties met een hart voor het Nederlands. Bijvoorbeeld rondom onderwerpen als taalachterstand, literatuur, taal op de werkvloer en welzijn en participatie. De Taalunie verzamelt kennis, zoekt naar gedeelde belangen en inzichten en adviseert op basis daarvan beleidsmakers. Zo zorgt zij voor samenhang in het taalbeleid.
  • Taalinfrastructuur
    Spelling, woordenschat en grammatica zijn de basis van onze taal. De Taalunie is de autoriteit op deze gebieden en geeft taalgebruikers advies. Dat doet zij steeds meer online. Ook geeft zij taaladvies op maat aan diverse doelgroepen en sectoren, om te zorgen dat deze in het Nederlands blijven communiceren. Daarnaast stimuleert zij innovatieve bedrijven om nieuwe producten en toepassingen, zoals navigatiesystemen, spraakbesturing en automatisch voorlezen ook voor het Nederlands op de markt te brengen.
  • Taalgebruik
    De Taalunie fungeert als een denktank voor het onderwijs Nederlands. Ook maakt zij zich internationaal hard voor het gebruik van onze taal. Zij ondersteunt bijvoorbeeld docenten Nederlands in het buitenland, stimuleert mensen in andere landen om Nederlands te studeren en denkt mee over talige (culturele) activiteiten die het taalgebied internationaal op de kaart zetten.

Meer waarde voor en door het Nederlands

De Taalunie biedt meerwaarde voor het Nederlands door de randvoorwaarden te scheppen voor een taal die optimaal kan worden benut door mens en maatschappij. Tegelijkertijd ontstaat meerwaarde door het Nederlands doordat mensen en maatschappelijke sectoren het Nederlands optimaal benutten. Dit vergroot hun kansen in het leven en op de markt. Door te verbinden en te adviseren, draagt de Taalunie bij aan een levendige Nederlandse taal.