Waardeer Samenwerking

Datum: 
17 april 2013

De heer P. Smet
Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-Laan 15
B-1210  BRUSSEL
België

Mijnheer de voorzitter,
Geachte heer Smet,

Hierbij ontvangt u het advies Waardeer Samenwerking - Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaarstellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed.

De voorbije jaren heeft de Nederlandse Taalunie het voortouw genomen in het stimuleren van Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitalisering van erfgoed. Samenwerking op dit terrein ligt immers voor de hand: niet alleen is het Nederlands in veel gevallen object van ontsluiting (als het gaat om tekstueel erfgoed), maar het is ook steeds instrument (bij de beschrijving van objecten) en tevens belangrijk communicatiemiddel bij de ontsluiting. Daarenboven hebben Nederland en Vlaanderen veel erfgoed gemeenschappelijk. Als er open standaarden komen voor digitalisering, dan kunnen die materialen uitgewisseld worden, en dan is het voor gebruikers eenvoudiger om in het Nederlands de weg te vinden.

Om het duurzaam beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van Nederlandstalig digitaal erfgoed te optimaliseren biedt Nederlands-Vlaamse samenwerking en grote meerwaarde. Vandaar dat de Raad het belangrijk vond hierover een advies uit te brengen. Samenwerking levert schaalvoordelen op en door afstemming van activiteiten wordt er efficiënter gewerkt. Bovendien worden er kosten bespaard.

Het advies is het werk van de door de Raad ingestelde werkgroep maar steunt daarnaast op veelvuldig overleg met Nederlandse en Vlaamse ambtenaren en deskundigen van erfgoedinstellingen. Voor Nederland gaat het om het Ministerie van Onderwijs - departementen Cultureel Erfgoed, Wetenschapsbeleid en MLB (Media, Letteren en Bibliotheken) en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland, voor Vlaanderen om de departementen CJSM (Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie), het Agentschap Kunsten en Erfgoed, FARO en PACKED. De reden voor deze aanpak is dat de Raad meende dat het belangrijk was dat het advies als instrument kon dienen bij het zoeken naar meer beleidsafstemming en samenwerking. Een zo groot mogelijk draagvlak vinden binnen beleid was dan ook van groot belang.

De Raad heeft het rapport en de bijgevoegde aanbevelingen van de werkgroep in zijn plenaire vergadering van 8 maart 2013 besproken en unaniem goedgekeurd.

Vanzelfsprekend is de Raad steeds tot nadere toelichting bereid.
Hopend op een positief ontvangst van het advies,

Met vriendelijke groet,

Lieteke van Vucht Tijssen
voorzitter

 

Downloads