Advies van de Raad over taalcompetenties leerkrachten

Datum: 
05 februari 2008

De heer B. Anciaux
Voorzitter van het Comité van Ministers
van de Nederlandse Taalunie
Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
Arenbergstraat 7
B-1000 BRUSSEL
België

Den Haag, 5 februari 2008
Betreft: Taalcompetenties van (aankomende) leerkrachten

Mijnheer de voorzitter,

Hierbij ontvangt u een advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in zake onderwijs Nederlands. De Raad vindt samenwerking rond het onderwijs van en in het Nederlands in het kader van de Nederlandse Taalunie van groot belang. In juli 2006 heeft de Raad een algemeen advies over onderwijs uitgebracht. De Raad is toen bewust niet ingegaan op specifieke deelaspecten van het onderwijs Nederlands, maar kondigde wel aan in de toekomst bijkomende adviezen op te maken. De Raad apprecieert het dat, naar aanleiding van het vorige advies, het Comité van Ministers al extra inspanningen heeft gedaan. De bijkomende adviezen, waarvan het nu voorliggende advies er één is, hoeven niet per definitie steeds financiële gevolgen te hebben.

De taalcompetenties van (aankomende) leerkrachten op het gebied van onderwijs in en van het Nederlands.

Centraal aandachtspunt in onderhavig advies zijn de taalkwaliteiten/taalcompetenties van leerkrachten op het gebied van onderwijs in en van het Nederlands. Het gaat dus niet alleen om leerkrachten Nederlands maar om alle leerkrachten die les geven in het Nederlands.

In het onderwijsadvies van juli 2006 gaf de Raad een vijftal adviezen over het onderwijs in en van het Nederlands, elk met een toelichting. Al die adviezen raken aan de beoogde taalkwaliteit van de leraar en de zorg van de Raad daarover. Om een paar voorbeelden te noemen:

    Downloads