Index van organisaties

Netwerk van organisaties

Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2)

De Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal is een Nederlands-Vlaamse vereniging die docenten NT2 een platform biedt voor advies, ondersteuning, deskundigheidsbevordering en informatie-uitwisseling.

Bureau des langues in Noord-Frankrijk

Voor de voorbereiding en uitvoering van de plannen op het terrein van het onderwijs Nederlands in de Franse departementen Nord en Pas de Calais werkt de Taalunie samen met de Inspection Académique du Nord en het Rectorat de Lille in een 'Comité Directeur'.

CANON Cultuurcel

CANON Cultuurcel is de afdeling cultuureducatie van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Zij organiseert en subsidieert culturele projecten voor het onderwijs in Vlaanderen.

Cel Nederlands als Tweede Taal (Cel NT2)

De Cel Nederlands als Tweede Taal (Cel NT2) van de vereniging van Nederlandstalige Universitaire Talencentra stimuleert de uitwisseling en samenwerking tussen de diverse talencentra op het gebied van NT2-onderwijs. Een vertegenwoordiger van de NUT is lid van het Platform Volwassenenonderwijs NT2 van de Taalunie.

CeLT

CeLT is een vereniging van 25 Vlaamse culturele en literaire tijdschriften.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

CNaVT

Het CNaVT ontwikkelt examens voor anderstaligen die het Nederlands als Vreemde Taal leren. Zowel  voor volwassenen (16+) als voor kinderen en jongeren (16-) heeft het CNaVT een examenaanbod. Wie slaagt voor de examens ontvangt een certificaat. Hiermee kunnen leerders van het Nederlands als Vreemde Taal hun niveau van talig functioneren in het Nederlands aantonen.

Naast op toetsen en certificeren van leerders, zet het CNaVT ook in op het opleiden en ondersteunen van professionals die betrokken zijn bij toetsing en beoordeling.

CLARIN

De Nederlandse Taalunie is stichtend lid van CLARIN ERIC. CLARIN staat voor Common Language Resources and Technology Infrastructure en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) geeft de rechtspersoon aan.

Commissie Woordwijzer

De Commissie Woordwijzer is ingesteld in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Taalunie en het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en het Bureau voor Normalisatie (NBN).

De hoofdtaak van de Commissie is het voorbereiden van de herziene, digitale editie van de Woordwijzer – Goed taalgebruik in bedrijf en techniek (2006). De herziene editie zal via de website van de Taalunie beschikbaar gesteld worden. De Commissie werkt onder de koepel van de drie genoemde organisaties.

Digitale Bibliotheek voor de Nederlands Letteren (DBNL)

In deze tijd is het van groot belang dat ook literaire teksten digitaal beschikbaar zijn. Daarom heeft de Taalunie een overeenkomst gesloten met de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL)

De Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) is een platform voor samenwerking tussen taalbeleidsinstanties en taalinstituten binnen de Europese Unie. De Taalunie is één van de initiatiefnemers van EFNIL en verzorgt voor de Federatie de financiële administratie.