85ste vergadering - Brussel

Datum: 
05 december 2016

1 Besluit over een nieuwe algemeen secretaris

Het Comité van Ministers benoemt de heer Hans Bennis met ingang van 1 februari 2017 tot nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie.

Het waarnemerschap van Maya Rispens en Kevin De Coninck, die met ingang van 1 september 2016 door het Comité van Ministers samen zijn aangesteld als waarnemend algemeen secretaris, zal worden voortgezet tot en met 31 januari 2017.

2 Begrotingen 2016 en 2017

Het Comité van Ministers keurt de herziene begroting 2016 en de begroting 2017 goed.

3 Beheersing personele kosten en rechtspositieregeling personeel

De nieuwe algemeen secretaris zal worden gevraagd om in (het voorjaar van) 2017 een plan van aanpak tot beheersing en – vanaf 2018 – beperking van de personeelskosten in verhouding tot de inhoudelijke werkingsmiddelen voor te stellen aan het Comité van Ministers. Dit is in lijn met de reactie die het Comité van Ministers afgelopen juli gaf op het rapport van de externe visitatiecommissie; daarin liet het Comité weten dat de nieuwe algemeen secretaris de opdracht zou krijgen zo snel mogelijk met een plan te komen om de personele kosten van het Algemeen Secretariaat op het niveau van 2016 te houden, en na 2017 naar verhouding te laten dalen (met een streefpercentage van 2,5% daling per jaar in de jaren 2018, 2019 en 2020).

4 Nieuwe, geïntegreerde versie van de Regeling Financieel Beheer

 Het Comité van Ministers stelt de Regeling Financieel Beheer (RFB) vast, met wijzigingen uit 2016, mede op basis van het rapport van de Adviesgroep Financiële Openheid. Tevens zijn de wijzigingen waartoe eerder al was besloten en die, conform artikel 5 van de regeling, als extra besluiten op de regeling van kracht waren, geïntegreerd in de oorspronkelijke versie uit 2002.

5 Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Comité van Ministers benoemt de heer Paul Rüpp tot voorzitter, en de heer Jan Cerfontaine en mevrouw Gertine van der Vliet tot leden van de nieuwe raad van toezicht van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT).

Op verzoek van het INT benoemt het Comité van Ministers twee extra leden van de raad van advies, te weten de heer Jan Jaap Knol en de heer Wim Vanseveren.

Omdat de rol van algemeen secretaris van de Taalunie en van voorzitter van de raad van advies van het INT onverenigbaar worden geacht, verzoekt het Comité van Ministers de raad van toezicht van het INT om een nieuwe voordracht voor voorzitter van de raad van advies.

Het Comité van Ministers wijst op het belang van nauwe aansluiting van deskundigen uit Suriname en het Caribische deel van het Nederlandse taalgebied bij het INT, en vraagt de raad van toezicht van het INT om te onderzoeken of een tiende en voorlopig laatste lid uit Suriname of het Caribisch gebied aan de raad van advies kan worden toegevoegd.

6 Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Het Comité van Ministers formaliseert de benoeming van vier nieuwe leden van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren per 1 januari 2017, wier voordracht eerder was goedgekeurd en die positief op het verzoek tot toetreding hebben gereageerd. Het betreft de heer Massimiliano Spotti, mevrouw Els Keytsman, mevrouw Lenny van Oeveren en de heer Marc Cosyns.
Het Comité van Ministers keurt de voordracht voor de laatste vacante plek in de Raad goed.
Het betreft de plek voor een vertegenwoordiger van de internationale neerlandistiek en het onderwijs Nederlands als vreemde taal.

7 Geschillenbeslechtingscommissie

Het Comité van Ministers benoemt de heer Geert Van Haegendoren voor een nieuwe termijn van drie jaar tot voorzitter van de Geschillenbeslechtingscommissie van de Taalunie.

8 Adviesaanvraag erkenning het Bildts

Het Comité van Ministers stemt in met het ontwerpadvies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en het Algemeen Secretariaat aan de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanvraag tot toevoeging van het Bildts onder deel II van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden.

Het Comité van Ministers besluit 10.000 euro uit de Taaluniemiddelen van dit jaar ter beschikking te stellen om een samenwerking met onder meer de Fryske Akademy voor te bereiden om gemengde variëteiten van het Nederlands en het Fries gerichter te gaan ondersteunen.

9 Technische Handleiding voor de officiële spelling

Het Comité van Ministers stemt in met de nieuwe Technische Handleiding, de specialistische beschrijving van de regels en voorschriften van de Nederlandse spelling, in Taalunieverband.

Brussel, 5 december 2016
de voorzitter van het Comité van Ministers
Sven Gatz