80ste vergadering - Antwerpen

Datum: 
17 maart 2014

1 Beleidsprioriteiten en ontwerpbegroting 2015

Het Comité van Ministers spreekt zijn tevredenheid uit over de voortgang van de uitwerking van het strategisch plan en geeft aan de beleidsprioriteiten te willen bezien in samenhang met de nog verder uit te werken ontwerpbegroting voor 2015. Het Comité van Ministers verzoekt de algemeen secretaris in juni een beleidsplan met meerdere keuzes en bijbehorende financiële implicaties voor de periode vanaf 2015 voor te leggen, zodat het  richting kan geven aan het beleidsplan en de bijbehorende begroting voor de komende jaren.

2 Herintegratie Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal en uitbouw Taalunie Brussel

Het Comité van Ministers stemt in met de omvorming van het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal in Brussel tot een deelkantoor van de Taalunie in Brussel van waaruit ook andere activiteiten worden ontplooid dan louter voor het onderwijs Nederlands buiten het taalgebied. De stichting naar Belgisch recht wordt opgeheven en de werking van het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal wordt volledig geïntegreerd met die van het Algemeen Secretariaat in Den Haag. Vanuit het nieuwe deelkantoor in Brussel zal een breed palet aan activiteiten worden ontwikkeld waarmee aansluiting wordt gezocht bij het beleid van plaatselijke en internationale overheden en organisaties.

3 Commissie Spelling

Het Comité van Ministers stemt in met de onderbrenging van de Commissie Spelling van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren bij het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie, om de Commissie beter in staat te stellen samen met het Algemeen Secretariaat en andere uitvoerende partners inhoudelijke activiteiten te ontwikkelen en de Raad beter in staat te stellen onafhankelijk over voorstellen en activiteiten van de Commissie Spelling te adviseren. Het Comité van Ministers stemt in met de schrapping van artikel 12 in de statuten van de Raad en geeft het Algemeen Secretariaat de opdracht voor de Commissie Spelling een nieuwe instellingsbeschikking te schrijven.

4 Jury Prijs der Nederlandse Letteren 2015

Nadat de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren hierover is geraadpleegd, besluit het Comité van Ministers het reglement van de Prijs der Nederlandse Letteren als volgt aan te passen: de prijs zal nog uitsluitend voor een oeuvre in plaats van voor een afzonderlijk literair werk worden toegekend (wijziging artikel 3); de jury dient zodanig te zijn samengesteld, dat zij representatief is voor het gehele taalgebied en de internationale neerlandistiek (wijziging artikel 4); de werkwijze van de jury moet zodanig zijn, dat de juryleden voldoende tijd krijgen geboden om zich in te lezen in de oeuvres van de genomineerden (toevoeging nieuw artikel 5).

Den Haag, 16 juni 2014,

 

De voorzitter van het Comité van Ministers
Jet Bussemaker

de algemeen secretaris
Geert Joris